Regulamin

www.superoutlet.com.pl

§ 1 Definicje

Serwis/Sklep – serwis internetowy w domenie www.superoutlet.com.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;

Sprzedawca/ Usługodawca – Kinga Tyma prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Super Outlet Kinga Tyma, Krobusz 2, 48-210 Biała, NIP: 753-23-46-518,  e-mail: kontakt@superoutlet.com.pl ,  numer kontaktowy: 798499711;

Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu;

Rejestracja – proces zakładania Konta Indywidualnego przez Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny;

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;

Strony – Sprzedawca i Kupujący;

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą, której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Kupujący/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu;

Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient Przedsiębiorca Posiadający Uprawnienia Konsumenta (KPPUK) - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;

 1. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną - Umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu;
 2. Produkty – towary oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu www.superoutlet.com.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy, oraz zasady postępowania reklamacyjnego a także reguluje kwestie związane z prowadzeniem sklepu internetowego.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem internetu. W momencie zakupu Produktów zawierana jest umowa na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedawcą).

Jeżeli Klient nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu. Klient przed zawarciem Umowy Sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@superoutlet.com.pl lub numerem kontaktowym:  798499711.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania sklepu internetowego spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu. Wszystkie informacje i zdjęcia są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez naszej zgody. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

§ 4 Usługi

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:

 1. dokonywania zakupów za pomocą Serwisu,
 2. założenia Konta pozwalającego na zapisywanie historii swoich zamówień oraz modyfikację danych,
 3. przeglądania treści udostępnionych w Serwisie,
 4. korzystania z formularza kontaktowego,
 5. udostępniania Produktów w social mediach,
 6. zapisania się do usługi Newsletter,
 7. otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługa dokonywania zakupu dostępna jest zarówno dla osób posiadających Konto jak i bez konieczności zakładania Konta.

Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji. Klient ma możliwość rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie na przycisk „Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych”, który znajduje się w każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach tej usługi. Szczegółowe informacje na temat usługi Newsletter znajdują się w Regulaminie Usługi Newsletter.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. wycofania niektórych Produktów ze sprzedaży
 2. zmiany cen oraz ilości Produktów sklepie internetowym
 3. wprowadzania nowych Produktów w sklepie internetowym
 4. przeprowadzania akcji promocyjnych na poszczególne Produkty.

§ 5 Zawarcie Umowy Sprzedaży

Wszystkie Produkty nowe dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W Serwisie dostępne są również Towary używane, wówczas ich stan opisany jest szczegółowo w opisie danego Produktu. Kupujący ma obowiązek zapoznania się ze stanem używanego Produktu.  Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Przez Umowę Sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Produktów objętych zamówieniem i wydać mu je, a Kupujący zobowiązuje się Produkty objęte zamówieniem odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. W celu realizacji zakupów należy wypełnić formularz zakupu. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktu zarówno w zakresie rodzaju oraz ilości. Każdy z wybranych Produktów należy dodać do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. W kolejnych krokach Kupujący wybiera sposoby dostawy Produktu oraz metody płatności. Na ostatnim etapie Użytkownik jest informowany o łącznej wartości wybranych Produktów oraz kosztów dostawy a także o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

Każde zamówienie złożone przez Kupującego potwierdzone jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem otrzymania przez Użytkownika informacji o przyjęciu zamówienia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

W przypadku kiedy podane dane w formularzu będą niepełne i nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia tych danych. Zamówienia są wysyłane w dni robocze, w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty, lub od momentu złożenia zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem. Dodanie Produktu do koszyka nie gwarantuje możliwości jego zakupu.

Jeżeli nastąpią nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwią dostawę w terminie wskazanym w pkt. 10 Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia nowego terminu umowy lub odstąpienia od umowy. Istnieje również możliwość wystąpienia braków Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym. O zaistniałej sytuacji klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą e-mailową. W przypadku braku zamówionego Produktu Konsument ma prawo:

 1. żądania zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia albo
 2. odstąpienia od tej umowy i odzyskanie wpłaconej sumy pieniężnej. W tym przypadku pieniądze zostaną Klientowi zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 6 Dostawy

Sprzedający dostarcza Produkty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. W przypadku zakupu Produktów o łącznej wartości przekraczającej 300,00 zł, koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.

Sprzedający zapewnia następujące metody dostawy:

 1. odbiór osobisty przy Krobusz 2, 48-210 Biała,  w dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym godziny odbioru- bezpłatnie,
 2. przesyłka kurierska – 11,82 zł,
 3. przesyłka kurierska pobranie – 14,10 zł,
 4. przesyłka do Paczkomatu – 12,56 zł,
 5. przesyłka do Paczkomatu za pobraniem – 16,25 zł.

Zamówiony przez Kupującego Produkt zostanie dostarczony na wskazany przy dokonywaniu zamówienia przez Kupującego adres lub do wskazanego przez Kupującego Paczkomat InPost. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Produktów jest on zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu Produktów do Sprzedającego tj. kosztów przesyłki zwrotnej.

W przypadku nieodebrania przez Kupującego Produktów, Sprzedawca wezwie go do wykonania umowy tj. zapłaty ceny (w przypadku opcji za pobraniem) oraz pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę tj. kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy oraz kosztów ponownej przesyłki. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Sprzedawcę terminu, odstąpi on od umowy oraz zwróci Kupującemu koszty Produktów pomniejszone o koszty przesyłki zwrotnej nieodebranych Produktów.

W przypadku skierowania do Sprzedającego prośby o ponowną wysyłkę Produktów jej koszty pokrywa Kupujący.

Sprzedający może zastrzec ponowną wysyłkę Produktów dopiero po uiszczeniu przez Kupującego kosztów przesyłki zwrotnej oraz kosztów ponownej przesyłki.

Sprzedawca dołączy do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, dowód zakupu obejmujący dostarczane Produkty bądź prześle dowód zakupu na adres mailowy kupującego, zgodnie z preferencjami Kupującego.

Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT powinien zadeklarować ten fakt w momencie składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

§7 Warunki i metody płatności

Ceny podane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Ceny podane na stronie nie zawierają kosztów przesyłki.

Cena podawana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

Sprzedawca zapewnia następujące metody płatności:

 1. płatność za pośrednictwem systemu Imoje ING- tj. przelew, BLIK, karta płatnicza,
 2. płatności TWISTO (kup teraz, zapłać za 30 dni)
 3. płatność za pobraniem.

Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie składania zamówienia, a przypadku nieudanej płatności w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu zamówienie zostanie anulowane. 

§8 Reklamacje

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku ujawnienia wady Produktu, Konsument może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie albo
 2. zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia ujawnienia się wady, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy przez Konsumenta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Reklamacje należy złożyć w terminie o którym mowa pkt. 4 poprzez złożenie oświadczenia pocztą tradycyjną lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu bądź na innym wzorze.

Produkt objęty reklamacją należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (np. paragon, faktura, wydruk potwierdzający zamówienie, wydruk z konta bankowego) i odesłać na adres:

SuperOutlet, Krobusz 2, 48-210 Biała.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wadliwego Produktu, wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu, Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się że żądanie Konsumenta uznano za uzasadnione.

Koszty dostawy wadliwego Produktu ponosi Sprzedawca. Sprzedający rekomenduje dokonywanie przesyłki reklamowanych produktów za pośrednictwem paczkomatów Inpost.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. Wyłączenie to dotyczy również KPPUK.

Ze względów higienicznych, bielizna oraz stroje kąpielowe nie podlegają zwrotowi. Prosimy o przemyślane zakupy!

§9 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument oraz KPPUK, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu zwracanego Produktu do Sprzedawcy, pod warunkami określonymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Kupujący ma możliwość darmowej przesyłki zwracanych Produktów do Sprzedawcy. Kupujący powinien w tym celu wysłać zwracane Produkty za pośrednictwem Paczkomatu Inpost. W przypadku wyboru innej metody dostawy zwracanych Produktów, Sprzedający zwróci Kupującemu jedynie koszty, jakie Kupujący poniósłby w przypadku wysyłki zwracanych Produktów paczkomatem. Koszty przesyłki zwracanych Produktów zwracane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zwrotu.

W przypadku, w którym Kupujący będzie chciał odstąpić od umowy zakupu Produktu/ Produktów, pochodzącego/cych z zamówienia, objętego darmową dostawą (tj. zamówienia za ponad kwotę 300,00 zł), Kupujący ponosi koszty przesyłki zwracanych Produktów jedynie wtedy, gdy wartość zamówienia po odstąpieniu od umowy w części lub całości stanie się niższa niż 300,00 zł. W takiej sytuacji Sprzedający nie zwraca Kupującemu kosztów zwrotu Produktu/ów do Sprzedającego.

Termin określony w ust. 1 liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta,  wskazaną przez niego osobę trzecią lub osobę, której skutecznie doręczono przesyłkę pod adresem Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W celu odstąpienia od umowy Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Sprzedawca korzysta z załącznika o treści wzoru formularza odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem maila: kontakt@superoutlet.com.pl  albo w formie papierowej i wysłane na adres: SuperOutlet, Krobusz 2, 48-210 Biała.

Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanego Produktu.

Jeżeli Konsument, wybrał inny sposób dostawy Produktów niż sposób najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

Konsument, który odstąpił od Umowy zobowiązany jest do odesłania Produktu w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło te odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.

Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przy zawieraniu Umowy Sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru Klient przekazuje Sprzedawcy dane osobowe Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży (w tym wykonania Umowy Sprzedaży, dostawy Produktu, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu Produktu sprzedanego Klientowi przez Sprzedawcę zgodnie z Umową Sprzedaży, płatności za Produkt sprzedany Klientowi przez Sprzedawcę zgodnie z Umową Sprzedaży).

Szczegółowe informacje na temat (między innymi) administratora danych osobowych Klientów, celu i podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów, przekazywania danych osobowych Klientów podmiotom trzecim, informacji o potrzebie podania danych osobowych przez Klientów, okresu przechowywania danych osobowych Klientów, prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, przekazywanie danych osobowych Klientów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.

§ 11 Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

 1. nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika;
 2. awarii sprzętu Użytkownika;
 3. działań lub zaniechań Użytkowników;

W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie.

Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w tym zakresie może zostać złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail kontakt@superoutlet.com.pl .

W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.

§ 12 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje klientów poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej informacji o zmianie Regulaminu.  Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie.

Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Konsument może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Sprzedawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.

W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Konsumenta.

W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązującym, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:

 1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823),
 2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
 3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Użytkownicy będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący Konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.